0048 697-452-657 ulasysio@wp.pl

Regulaminy

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego

§1. Organizacja Stowarzyszenia

1. Nazwa: Stowarzyszenie Zwykłe nosi nazwę Niezależny Klub Hodowców Gołębi Pocztowych Ziemi Przemyskiej z siedzibą w Radymnie,     a w regulaminie niniejszym określane jest terminem ,,NKHGP Ziemi Przemyskiej”

2. Terenem działania NKHGP Ziemi Przemyskiej jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

3. Klub może organizować i uczestniczyć w lotach krajowych i zagranicznych z terenu innych krajów Unii Europejskiej.

4. NKHGP Ziemi Przemyskiej ma prawo używać własnej pieczęci Klubowej oraz ustanawiania i nadawania odznaczeń Klubowych (dyplomy, puchary)

5. Wzory, zasady, nadawanie i przyznawanie ustali Zarząd NKHGP Ziemi Przemyskiej

6. Założyciele

Prezes

Zastępca Prezesa

Sekretarz-Skarbnik

7. Składki członkowskie, lotowe oraz wszelkie opłaty związane z lotami gołębi pocztowych i ich wysokość ustala Zarząd NKHGP Ziemi Przemyskiej

8. Loty – ich kierunek, terminy i wszystkie sprawy związane z ich organizacją ustala Zarząd NKHGP Ziemi Przemyskiej

§2. Cele i Formy Działania

1. Zrzeszenie wszystkich osób interesujących się hodowlą gołębi Pocztowych

2. Racjonalny rozwój hodowli polskiego gołębia pocztowego/p>

1. Szerzenie wśród hodowców wiedzy o życiu ptaków

2. Stworzenie swoim członkom godziwych warunków wypoczynku

3. Propagowanie zasad etyki hodowlanej

4. Organizowanie lotów krajowych i zagranicznych

§3. Sprawy Członkostwa

Członkostwo i obowiązki:

Członkiem może być osoba fizyczna mająca ukończone 16 lat

a. Członek Zwyczajny – opłacający składki członkowskie, posiadający gołębie pocztowe, lotujący nimi i działający zgodnie z celami NKHGP Ziemi Przemyskiej i przestrzegający regulaminu.

b. Członek Sympatyk – nie opłacający składek członkowskich, posiadający gołębie, lotujący nimi i działający zgodnie z celami NKHGP Ziemi Przemyskiej i przestrzegający regulaminu.

2. Członek zwyczajny ma prawo:

a. wybierać

b. być wybieranym do władz NKHGP – ZP

c. uczestniczyć w Zebraniach Klubu

d. korzystać z porad i pomocy w zagadnieniach związanych z hodowlą gołębi pocztowych

e. uczestniczyć w wystawach organizowanych przez NKHGP Ziemi Przemyskiej

f. uczestniczyć w lotach organizowanych przez NKHGP Ziemi Przemyskiej

g. czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom NKHGP Ziemi Przemyskiej po opłaceniu składki członkowskiej przewidzianej na dany rok

3. Członek sympatyk ma prawo;

a. uczestniczyć w zebraniach NKHGP Ziemi Przemyskiej

b. korzystać z porad i pomocy w zagadnieniach wiązanych z hodowlą gołębi pocztowych

c. uczestniczyć w wystawach i lotach organizowanych przez NKHGP

4. Ustanie członkostwa;

W wyniku nieopłacenia składek, śmierci, pisemnej rezygnacji, pozbawienia członkostwa z powodu działań sprzecznych z celami NKHGP Ziemi Przemyskiej lub nie przestrzegania regulaminu

§4. Kontrola Działalności

1. Kontrola sprowadza się sprawdzania przestrzegania niniejszego regulaminu przez członków NKHGP Ziemi Przemyskiej

§5. Zmiany Regulaminu

1. Zmiany regulaminu przez członków są możliwe po ich zgłoszeniu i poddaniu pod dyskusje

Decyzja o zmianie regulaminu podejmowana jest w głosowaniu jawnym z udziałem co najmniej 75% członków i z przewagą 2/3 głosów

§6. Rozwiązanie stowarzyszenia

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie decyzji o jego rozwiązaniu i jest podejmowana na podstawie uchwały Członków Założycieli

Podstawa prawna; Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U z 31 lipca 2001r Nr 79, poz. 855)

Regulamin Lotowo Zegarowy NKHGP Ziemi Przemyskiej

Rozdział I – Uczestnictwo w lotach i obowiązki członków

1. Wszyscy członkowie zrzeszeni w Klubie mają prawo do uczestniczenia w lotach organizowanych przez Klub w danym sezonie lotowym.

2. Hodowca chcący brać udział w lotach musi przestrzegać następujących zasad:

a. lotować gołębiami tylko z gołębników położonych na jednej posesji,

b. zdobywać konkursy i nagrody tylko gołębiami własnymi przyswojonymi do własnego gołębnika,

c. zdobywać konkursy i nagrody gołębiami z polskimi lub zagranicznymi obrączkami rodowymi, na które posiada oryginalne karty własności lub zastępcze wydane przez uprawnione instytucje – obrączki inne jak NKHGP Ziemi Przemyskiej – dopuszczone do współzawodnictwa czasowo,

d. zdobywać konkursy i nagrody tylko gołębiami, które zaobrączkowane są obrączką rodową o przypisanym rozmiarze, nie uszkodzoną odpowiadającą wzorcowi przyjętemu przez Klub – obrączka NKHGP Ziemi Przemyskiej – dotyczy lotów gołębi młodych. Tolerancja obrączek innych jak obrączki Klubu Ziemi Przemyskiej – 10% z całości zgłoszonych do współzawodnictwa gołębi młodych,

e. umożliwić kontrolę przylotu gołębi oraz zegarów w każdym czasie w trakcie trwania sezonu lotowego wydelegowanej przez Zarząd Klubu Komisji,

f. przedłożyć do kontroli karty własności gołębi lub ich duplikaty, gołębie co do których hodowca nie posiada stosownych dokumentów nie mogą uczestniczyć w lotach,

g. opłacić w przypisanym terminie ustalone przez organizatora lotu koszty związane z transportem gołębi oraz pozostałe opłaty związane z organizacją lotów i współzawodnictwem lotowym wynikające z podjętych przed danym sezonem lotowym uchwał.

3. Hodowcy działający wbrew powyższym przepisom pozbawiani będą zdobytych konkursów i nagród na mocy decyzji władz Klubu.

Rozdział II – Kabiny i transport gołębi, miejsce wypuszczenia i konwojenci.

1. Transport gołębi odbywa się specjalnymi kabinami.

2. Rozmiar klatek powinien umożliwiać gołębiowi swobodny dostęp do rynienki na wodę jak i karmę oraz bezpieczny wylot podczas wypuszczania gołębi.

3. Dna klatek muszą być szczelne, wyścielone przed lotem stosownym papierem a po każdym locie czyszczone i dezynfekowane.

4. Kabina musi być wyposażona w rynienki do pojenia jak i karmienia gołębi.

5. Klatki transportowe po załadunku gołębi na lot muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby wyjście gołębia lub jego wyjęcie z klatki było niemożliwe bez naruszenia zabezpieczenia.

6. Mechanizm do otwierania kabiny musi być zabezpieczony na cały czas trwania transportu

7. Do obowiązków konwojenta należy:

a. karmienie i pojenie gołębi w kabinie zgodnie z wytycznymi organizatora lotu

b. wypuszczenie gołębi w miejscu wskazanym przez organizatora lotu jak i umożliwiającym prawidłowy odlot gołębi tzn. z dala od zabudowań, linii elektrycznych i telefonicznych, drzew.

c. Uzyskanie potwierdzenia odlotu gołębi

8. Druki potwierdzające odlot gołębi muszą być w oryginale podpisane i opieczętowane Przez Zarząd Klubu.

9. Delegat potwierdzający odlot gołębi – Prezes Oddziału lub Klubu – obowiązany jest wpisać nazwę miejscowości i godzinę wypuszczenia, datę, numer telefonu kontaktowego, składa czytelny podpis i potwierdza ten fakt pieczęcią delegującej go jednostki.

10. Potwierdzenie odlotu gołębi z lotów zagranicznych musi być podpisane przez osoby zrzeszone w FCI. Wymagane jest podanie w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby potwierdzającej jak i pieczęci jednostki delegującej.

11. W wypadkach losowych potwierdzenia może dokonać inna instytucja jak policja, poczta, PKS, PKP lub Urząd Państwowy. Powyższy fakt musi potwierdzać stosowny protokół.

12. Potwierdzenie odlotu gołębi jest dokumentem, który decyduje o fakcie zaliczenia bądĄ nie danego lotu do współzawodnictwa zgodnie z planem lotów ustalonym przed sezonem lotowym.

Rozdział III – Zegary kontrolne

1. Do rejestracji przylotu gołębi można używać urządzeń elektronicznych zatwierdzonych do stosowania przez Zarząd Klubu. ESK – Elektroniczne Systemy Konstatowania dopuszczone do stosowania to; Atis, Tauris, Tipes, Unikon, Bricon, Vizion, Mega System. Dopuszczone zostają także elektroniczne obrączki współpracujące z poszczególnymi systemami.

a. wydruk protokołu przyporządkowania obrączek elektronicznych gołębiom ze spisu przedlotowego opieczętowany i podpisany przez Komisję Lotową winien zostać zabezpieczony w Klubie

b. w protokole przyporządkowania hodowca nie może samowolnie nanosić żadnych poprawek czy uzupełnień

c. po zakończonym sezonie lotowym elektroniczne obrączki kontrolne mogą zostać przyporządkowane innym gołębiom zgodnie z instrukcją

2. Dopuszcza się używanie przez hodowcę systemu elektronicznego jak i tradycyjnego zegara na jednym locie, a co się z tym wiąże obrączkowanie gołębi częściowo obrączkami elektronicznymi a częściowo kontrolkami gumowymi

3. Dopuszcza się w trakcie sezonu lotowego zmianę systemu ESK jak również przejście z systemu elektronicznego na tradycyjny i odwrotnie.

Rozdział IV – Komisje Lotowe

1. Zadaniem Komisji Lotowej jest;

a. przyjmowanie list startowo – zegarowych od hodowców i opieczętowanie ich

b. odbiór obrączek kontrolnych od hodowców

c. powoływanie zespołów wkładaniowych

d. wydawanie zespołom wkładaniowym list startowo – zegarowych wraz z potrzebną ilością obrączek gumowych

e. oznakowanie klatek do wkładania samic i samców

f. odbieranie od zespołów wkładaniowych wypełnionych list startowo – zegarowych i wydruków z ESK oraz kontrola ich prawidłowości

g. kontrola załadunku klatek, zamknięcia jak i zaplombowania klatek i mechanizmu otwierania kabiny a także kontrola wyposażenia kabiny w pojniki i karmniki

Rozdział V – Wkładanie gołębi

1. Hodowca zobowiązany jest w czasie określonym przez Przewodniczącego Komisji Lotowej dostarczyć swoje gołębie na punkt wkładań

2. Hodowca zobowiązany jest wysyłać na lot jedynie zdrowe gołębie, bez pasożytów i zabrudzeń zewnętrznych. Komisja Lotowa ma prawo na podstawie oględzin gołębia i stwierdzenia choroby względnie prawdopodobieństwa niezdolności do lotu nie dopuścić do wysłania go na lot.

3. Komisja Lotowa może odmówić przyjęcia gołębi na lot w sytuacji, gdy hodowca nie posiada listy startowo -zegarowej lub urządzenia ESK wraz z akcesoriami zapewniającymi jego prawidłowe funkcjonowanie.

4. W żadnym przypadku nie możliwym jest przyjęcie gołębi na lot po zakończeniu pracy Komisji Lotowej.

5. Hodowca ma prawo osobiście uczestniczyć przy obrączkowaniu i sprawdzaniu swoich gołębi oraz ma prawo wkładania ich do klatek transportowych.

6. Kontrola zgodności numeru obrączki rodowej gołebia jest obowiązkowa i ma na celu wyeliminowanie ewentualnych nadużyć. Pozostałe przypadki ewentualnych nadużyć możliwe przy tradycyjnych metodach eliminuje system ESK poprzez swoje zabezpieczenia elektroniczne, do których hodowca nie ma dostępu.

Rozdział VI – Komisje Zegarowe

1. Zadaniem Komisji Zegarowej przy nastawianiu zegarów jest;

a. przeglądanie zegarów przed ich zamknięciem,

b. podpisanie w sposób czytelny i opieczętowanie taśmy zegarowej,

c. zawieszenie plomby na zegarze,

d. danie sygnału do odbicia – rozruchu zegarów,

e. dokonywanie wtórnego odbicia zegarów, nie dotyczy to zegarów elektronicznych,

f. zaplombowanie zegarów,

g. sporządzenie protokołu nastawionych zegarów,

i. kontrola poprawności podłączenia ESK i przekazania czasu z zegara sterowanego falami radiowymi

2. Zadaniem Komisji Zegarowej przy odbiorze zegarów jest;

a. danie sygnału do końcowego odbicia zegarów,

b. kontrola plomb zegarów i ich zamknięć,

c. w razie potrzeby dodatkowe odbicie zegarów,

d. kontrola poprawności i czytelności wypełnienia list startowo – zegarowych, ich podpisanie i opieczętowanie

e. kontrola taśm zegarowych i czasów przylotu gołębi na listach startowo – zegarowych

Rozdział VII – Nastawienie zegarów

1. Czas i miejsce nastawienia zegarów wyznacza Komisja Zegarowa

2. Wszystkie zegary kontrolne muszą być dostarczone Komisji Zegarowej gotowe do zamknięcia z nastawionym czasem wyznaczonym do pierwszego odbicia. Na taśmie zegarowej hodowca obowiązany jest wpisać swoje imię i nazwisko, datę i miejscowość lotu. Wymóg ten nie dotyczy systemów elektronicznych z drukarkami.

3. Wszystkie zegary należy dostarczyć Komisji Zegarowej co najmniej pół godziny przed wspólnym odbiciem kontrolnym w celu umożliwienia dokonania wszelkich przewidzianych czynności celem prawidłowego nastawienia.

4. Zegary które z różnych powodów nie zostały po odbiciu kontrolnym wprawione w ruch, Komisja Zegarowa odkłada i wyznacza nowy czas pierwszego odbicia.

Rozdział VIII – Konstatowanie przylotu gołębi

1. Konstatowanie gołębi odbywa się w/w systemach.

2. Każdy zegar musi posiadać możliwość dokonania dwóch kontrolnych odbić końcowych

3. Odbicia na taśmie muszą być czytelne – w przeciwnym razie zostaną unieważnione.

4. W sytuacji, gdy w czasie konstatowania gołębi zegar ulegnie awarii tj;

a. przestanie chodzić,

b. zerwie się taśma zegarowa,

c. zostanie podniesiony bęben lub pokrywa bębna zegara

d. zegar nadmiernie się spóĄnia lub spieszy – zegar może być przez właściciela otwarty, a znajdujące się w nim obrączki kontrolne mogą być konstatowane do innego zegara nastawionego na ten sam lot

5. Właściciel otwartego w w/w sposób zegara zobowiązany jest dostarczyć zegar do komisji w czasie otwierania zegarów z założoną przy nastawianiu zegara taśmą. W sytuacji niedostarczenia zegara wyniki uzyskane z sąsiedniego zegara nie będą uznane.

6. Konkurs można uzyskać tylko gołębiem, który powrócił do gołębnika z którego został na lot wysłany a przybycie jego jest w sposób odpowiedni udokumentowane.

7. W sytuacji gdy konkurs nie zostanie wyczerpany do czasu wyznaczonego na otwarcie zegarów i przechodzi na następną dobę, zezwala się na dalsze konstatowanie obrączek bez otwierania zegarów. Celem zapobieżenia ewentualnym dalszym sytuacjom mogącym doprowadzić do unieważnienia zegara, we wszystkich zegarach dokonuje się zbiorowego odbicia kontrolnego, które to zamyka jeden a otwiera drugi okres konstatowania.

8. Czas zakończenia lotu ustala Komisja Zegarowa.

Rozdział IX – Otwieranie zegarów

1. Otwieranie zegarów jak i sporządzanie wydruku przylotu z ESK odbywa się w terminie wyznaczonym przez Komisję Zegarową. Do otwierania należy dostarczyć wszystkie nastawione, uruchomione i zaplombowane zegary. Zegary muszą być dostarczone Komisji najpóĄniej na 10 minut przed dokonaniem końcowego odbicia kontrolnego.

2. Komisja Zegarowa unieważnia zegar jeżeli;

a. jeżeli dyferencja zegara wynosi powyżej 5 minut na dobę,

b. jeżeli zostanie zerwana taśma zegarowa,

c. brak możliwości dokonania odbić kontrolnych,

d. dziurka kontrolna przy końcowym odbiciu jest przed tarczą końcowego odbicia,

e. z uwagi na brak możliwości odczytania taśmy,

f. brak dziurek kontrolnych na taśmie zegarowej,

g. jeżeli ilość obrączek w bębnie zegara nie jest zgodna z ilością odbić na taśmie zegarowej, a fakt ten nie był zgłoszony Przewodniczącemu Komisji Zegarowej przed odbiorem zegarów

3. Hodowca ma prawo być obecny przy otwieraniu zegara w którym konstatowane są jego gołębie.

Rozdział X – Uprawnienia w zakresie kontroli

1. Zarząd Klubu na mocy podjętych uchwał ma prawo wydawania pisemnych upoważnień powołanym przedstawicielom do kontrolowania gołębi, wkładania gołębi, ich przylotu i konstatowania, odbioru zegarów oraz obecności konstatowanych gołębi w gołębniku hodowcy. Kontrola dotyczy gołębi a nie gołębnika

2. Kontrolowany hodowca ma obowiązek;

a. wskazać miejsce z którego upoważnione osoby będą mogły obserwować przylot,

b. okazać zegar lub ESK,

c. okazać gołębie które wróciły z lotu i zostały skonstatowane,

d. umożliwić kontrolę innych zleconych czynności

3. W przypadku braku w gołębniku hodowcy skonstatowanych gołębi unieważnia się wynik danego lotu

4. Hodowca ma obowiązek okazania konstatowanych gołębi na wezwanie kontrolujących niezwłocznie. Kontrola obecności gołębi nie może zakłócać dalszego konstatowania.

5. Na hodowcę którego działalność jest sprzeczna z obowiązującym Regulaminem zostanie nałożona kara finansowa.

Twierdza Przemyśl

Plac Niepodległości w Przemyślu

Zamek Krasiczyn

Tarnica - najwyższy bieszczadzki szczyt

Przemyśl Nocą

Wieża zegarowa w Przemyślu

Zamek w Krasiczynie

Solina

Muzeum Dzwonów i Fajek, Przemyśl

Zamek Kazimierzowski

Zamek w Krasiczynie

Solina

Zamek w Lesku

Plac Niepodległości Przemyśl